BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Lai varētu organizēt brīvprātīgo darbu (BD) Līvānu novadā, ir izstrādātas Līvānu novada pašvaldības „Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas”. Tās nosaka, ka jaunietis ar brīvprātīgā darba organizētāju var slēgt gan rakstisku, gan mutisku vienošanos par savu brīvprātīgošanu, kā arī jaunieša brīvprātīgajā darbā nostrādātās stundas var tikt uzskaitītas, turklāt, strādājot vairākās iestādēs vai organizācijās, BD stundas summējas.

Tos jauniešus, kas vēlas apliecināt darba pieredzi savās nākotnes darba vietās, varam iepriecināt, jo mūsu novadā par brīvprātīgā darba veikšanu var saņemt Līvānu novada domes apstiprinātu apliecinājumu par savu BD nostrādāto stundu skaitu un gūto pieredzi. Ir iespējams izsniegt 3 dažādu līmeņu apliecinājumus atkarībā no nostrādāto stundu skaita:

 • Bronzas līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 50 BD stundas;
 • Sudraba līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 100 BD stundas;
 • Zelta līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 150 BD stundas.

Lai vieglāk būtu apkopot BD stundas un aprakstīt veiktos pienākumus, Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā „Kvartāls” pie vadītājas var saņemt nelielu grāmatiņu „Manas brīvprātīgā darba stundas”, kurā tad jaunietis pats veic nostrādāto stundu uzskaiti.

JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEREDZES APLIECINĀŠANAS VADLĪNIJAS
Līvānu novada pašvaldībā 
 • 1. Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu (turpmāk – BD) Līvānu novada biedrībā, nodibinājumā, kā arī valsts vai pašvaldības iestādē (turpmāk – BD organizētājs).

  2. Saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu BD ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot peļņas gūšanas nolūkā.

  3. Vadlīniju izpratnē brīvprātīgā darba veicējs (turpmāk – BD veicējs) ir Līvānu novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

  4. Jauniešu BD koordināciju Līvānu novada pašvaldībā veic Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Kvartāls” (turpmāk – MJIC „Kvartāls”), sadarbojoties ar visiem BD organizētājiem Līvānu novadā.

  5. Vadlīnijas nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu Līvānu novadā.

  6. Vadlīnijas ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejamas MJIC „Kvartāls” interneta vietnē www.kvartals.lv.

 • 7. BD veicējs ar BD organizētāju var slēgt rakstisku Vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu (turpmāk tekstā – Vienošanās), kurā tiek atrunāti BD veicēja pienākumi, stundu uzskaites kārtība un nepieciešamie darbu organizācijas pasākumi (skatīt pielikumu Nr. 1). Pielikumā pievienotā Vienošanās ir kā paraugs, kuru BD organizētājs pielāgo pēc nepieciešamības.

  8. BD var tikt veikts arī bez rakstiskas Vienošanās slēgšanas – pusēm mutiski vienojoties. Arī šajā gadījumā ir spēkā BD stundu uzskaites kārtība.

  9. Ja BD veicējs ir vecumā no 13 līdz 16 gadiem, neatkarīgi no tā, vai tiek slēgta mutiska vai rakstiska Vienošanās, BD atļauts veikt tikai tad, ja jaunietis BD organizētājam ir iesniedzis vecāku (likumisko pārstāvju) parakstītu atļauju (skatīt pielikumu Nr. 2).

  10. BD veicējs vienlaicīgi var noslēgt rakstiskas vai mutiskas Vienošanās ar vairākiem BD organizētājiem Līvānu novadā, tādējādi gūstot iespēju pilnveidot pēc iespējas dažādākas savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

 • 11. Lai apliecinātu BD veicēja nostrādātās stundas un varētu izvērtēt apgūtās vai pilnveidotās prasmes un iemaņas, BD organizētāji un BD veicēji ir aicināti veikt darba stundu uzskaiti un par katru BD veicēju rakstiski vai elektroniski fiksēt šādas atzīmes:

  11.1. datums, kad persona veica BD;

  11.2. veiktie pienākumi;

  11.3. nostrādāto stundu skaits;

  11.4. BD veikšanas vieta.

  12. Slēdzot mutisku vai rakstisku Vienošanos vienlaicīgi ar vairākiem BD organizētājiem Līvānu novadā, BD veicējs var veikt vienotu BD stundu uzskaiti un summēt nostrādātās stundas.

 • 13. BD veicēja darba pieredze var tikt dokumentāli apliecināta, izsniedzot atbilstoši vienotai veidlapai sagatavotu apliecinājumu (turpmāk – Apliecinājums) par veikto BD.

  14. Apliecinājuma izdošanas mērķis ir sniegt trešajām personām pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par pienākumiem, kurus BD veicējs veicis pie konkrētā BD organizētāja, kā arī par BD veikšanai veltīto laiku un tā ietvaros pilnveidotām prasmēm.

  15. Iespējams izsniegt 3 dažādu līmeņu Apliecinājumus atkarībā no nostrādāto stundu skaita – Bronzas, Sudraba un Zelta:

  15.1. Bronzas līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 50 brīvprātīgā darba stundas;

  15.2. Sudraba līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 100 brīvprātīgā darba stundas;

  15.3. Zelta līmeņa apliecinājums – ne mazāk kā 150 brīvprātīgā darba stundas.

  16. Apliecinājumu pēc vienotas formas (skatīt pielikumu Nr. 3) sagatavo MJIC “Kvartāls”. Ja BD veicējam vienlaicīgi ir bijušas noslēgtas Vienošanās ar vairākiem BD organizētājiem, MJIC “Kvartāls” Apliecinājumu sagatavo, balsoties uz BD veicēja un BD organizētāja iesniegto informāciju. BD veicējs ir atbildīgs par to, lai Apliecinājumā tiktu atspoguļotas pie visiem BD organizētājiem nostrādātās stundas un veiktie pienākumi.

  17. Apliecinājums nav uzskatāms par vienīgo BD dokumentēšanas formu un var tikt izsniegts vienlaikus ar citu BD organizētāja noteikto metodoloģiju.

  18. Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild gan BD veicējs, gan BD organizētājs, pie kura jaunietis ir veicis BD.

  19. Apliecinājums tiek sagatavots datorrakstā, latviešu valodā, 1 (vienā) eksemplārā.

  20. Apliecinājumu izsniegšanu MJIC “Kvartāls” var veikt gan individuāli pēc BD veicēja pieprasījuma, gan organizēt Apliecinājumu pasniegšanas ceremoniju, publiski sveicot visus Bronzas, Sudraba vai Zelta līmeņa Apliecinājumu saņēmējus, piemēram, vienu reizi kalendārajā gadā.

 • Par vadlīniju izstrādi atbildīgā iestāde:
  Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”
  Lāčplēša iela 28, Līvāni, LV-5316
  raksti@kvartals.lv
  65312206

Uz Lapas Augšu