Jaunumi

Jauniešu domei jauna valde

Jauniešu domei jauna valde

Līvānu novada domes 30. aprīļa sēdē deputāti apstiprināja Līvānu novada Jauniešu domes (LNJD) nolikuma grozījumus. Jaunais nolikums paredz, ka LNJD valdi turpmāk(…)

Lasīt...

Jauniešu dome

PAR JAUNIEŠU DOMI

 • LNJD_logo_kJauniešu domes mērķis ir nodrošināt Līvānu novada jauniešu interešu pārstāvniecību un aizstāvību, veicinot jauniešu personīgo izaugsmi un līdzdalību sociālajās, politiskajās, izglītības, kultūras un sporta norisēs vietējā un valsts mērogā.

 • Priekšsēdētājs: Rūdolfs Kivlenieks

  Priekšsēdētāja vietniece: Luīze Menkovska

  Sabiedrisko attiecību speciāliste: Dagnija Butlere

  Multimediju dizaina speciālists: Armands Skutelis

  Sekretārs: Skaidris Skutelis

   BF1F931D-48FB-4859-B7C5-6EA7D0791613

 • 1. Vispārīgie jautājumi

  1. Līvānu novada Jauniešu dome (turpmāk – Jauniešu dome) ir Līvānu novada domes izveidota institūcija, kurā apvienojas Līvānu novada jaunieši, lai nodrošinātu Līvānu novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu dažādu jautājumu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Līvānu novada domei.

  2. Jauniešu dome darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  3. Jauniešu dome savas kompetences ietvaros uzdevumus veic, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, un citām fiziskām un juridiskām personām.

  4. Jauniešu domes darbību koordinē Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (turpmāk – JIC “Kvartāls”).

  5. Šis nolikums nosaka Jauniešu domes mērķus, uzdevumus, funkcijas, tiesības, pienākumus un organizatorisko struktūru.

  2. Darbības mērķi un uzdevumi

  6. Jauniešu domes mērķis ir nodrošināt Līvānu novada jauniešu interešu pārstāvniecību un aizstāvību, veicinot jauniešu personīgo izaugsmi un līdzdalību sociālajās, politiskajās, izglītības, kultūras un sporta norisēs vietējā un valsts mērogā.

  7. Jauniešu domes uzdevumi:

  7.1. piedalīties jauniešu interešu, vajadzību un problēmu izzināšanā, izpētē un analizēšanā Līvānu novadā;

  7.2. motivēt jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem;

  7.3. izskatīt ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interešu un vajadzību īstenošanu Līvānu novadā;

  7.4. veicināt sadarbību ar pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm, citām jauniešu domēm Latvijā, institūcijām, organizācijām Latvijā jaunatnes lietās, īstenojot kopīgus projektus;

  7.5. piedalīties projektu, kas saistīti ar jauniešiem aktuāliem jautājumiem, īstenošanā, informēt jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;

  7.6. līdzdarboties Līvānu novada organizētājās aktivitātēs, kā arī pašiem organizēt dažāda rakstura pasākumus jauniešiem;

  7.7. veicināt jauniešu piedalīšanos Jauniešu domes organizētajos un citos Līvānu novada pasākumos;

  7.8. pārstāvēt Jauniešu domes viedokli vietējā un valsts mērogā;

  7.9. izplatīt informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām;

  7.10. izskatīt ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interešu un vajadzību īstenošanu Līvānu novadā;

  7.11. attīstīt Līvānu novada jauniešu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu.

  3. Jauniešu domes sastāvs

  8. Jauniešu domē darbojas līdz 20 jauniešiem, kuriem tiek piešķirtas balsstiesības. Jauniešu domes sastāvā brīvprātīgi darbojas ne mazāk kā 10 Līvānu novada aktīvie jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, no kuriem:

  8.1. ne mazāk kā viens loceklis pārstāv Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pašpārvaldes – no Jersikas pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Rožupes pamatskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas un Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas;

  8.2. Jauniešu domes sastāvā var iekļaut pārstāvjus no dažādām Līvānu novada jaunatnes organizācijām vai aktīvus Līvānu novada iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuriem ir vēlme iesaistīties Līvānu novada jauniešu dzīves pilnveidošanā.

  9. Jaunieši, kuri vēlas darboties Jauniešu domē un pārstāvēt izglītības iestādes, var pieteikt savu kandidatūru, iesniedzot rakstisku vai elektronisku pieteikumu, kurā norāda savu motivāciju dalībai Jauniešu domē.

  10. Personīgos pieteikumus dalībai Jauniešu domē pretendenti var iesniegt jebkurā laikā, elektroniski nosūtot tos uz e-pasta adresi jauniesi@livani.lv vai iesniedzot JIC “Kvartāls”.

  11. Jauniešu domes sastāvs tiek apstiprināts ar JIC “Kvartāls” vadītāja rīkojumu. Pirmo Jauniešu domes sēdi sasauc JIC “Kvartāls” vadītājs. Turpmākos pretendentu pieteikumus Jauniešu dome izskata un apstiprina reizi 2 (divos) mēnešos.

  12. No Jauniešu domes sastāva tiek ievēlēta Jauniešu domes valde, priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sabiedrisko attiecību speciālists un protokolists.

  13. Lai nodrošinātu Jauniešu domes darbības nepārtrauktību, katra kalendārā gada februārī Jauniešu dome izsludina termiņu kandidatūru pieteikšanai Jauniešu domes valdes vēlēšanām.

  14. Jauniešu domes valdes vēlēšanas notiek katru gadu aprīlī. Konkrētu vēlēšanu norises datumu Jauniešu dome izsludina katra gada februārī.

  15. Jauniešu domes valdi apstiprina uz 1 (vienu) gadu saskaņā ar valdes vēlēšanu rezultātiem.

  16. Jauniešu domes loceklis var tikt izslēgts no Jauniešu domes sastāva:

  16.1. pēc Jauniešu domes locekļa paša vēlēšanās;

  16.2. pēc Jauniešu domes locekļu balsojuma;

  16.3. ja bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz 5 (piecām) Jauniešu domes sēdēm;

  16.4. ja dalību Jauniešu domē izmanto kā attaisnojumu izglītības iestādes neapmeklēšanai;

  16.5. ja klaji pārkāpj Jauniešu domes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

  17. Līvānu novada iedzīvotājus, kuri neatbilst Jauniešu domes noteiktajai vecumgrupai, Jauniešu dome uzklausa un iesaista, organizējot diskusijas, prezentācijas, kā arī izmantojot sociālos tīklus.

  4. Jauniešu domes tiesības un atbildība 

  18. Jauniešu domes locekļiem ir tiesības:

  18.1. piedalīties Līvānu novada domes, tās komiteju un komisiju sēdēs, kurās izskata jautājumus, kas tieši vai netieši skar jauniešu intereses pašvaldībā;

  18.2. izstrādāt ar jauniešu interesēm un vajadzībām saistītus lēmumu projektus;

  18.3. izteikt priekšlikumus un/vai viedokli par pašvaldības budžeta līdzekļu un papildu līdzekļu izmantošanu jaunatnes projektiem;

  18.4. sniegt ieteikumus Līvānu novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām par projektiem, kas skar jauniešu jautājumus;

  18.5. pieprasīt pašvaldībai informāciju par finanšu līdzekļu u.c. resursu izlietojumu aktivitāšu, kuras tieši vai netieši skar jauniešus, organizēšanai;

  18.6. sniegt informāciju par Jauniešu domes darbu plašsaziņas līdzekļiem, publiskot informāciju interneta vidē.

  19. Jauniešu domes locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību īstenošanu.

  20. Jauniešu domes locekļi neizpauž informāciju par fizisko personu datiem un juridisko personu komercnoslēpumiem, kas tiem kļuvusi zināma, pildot pienākumus.

  5. Jauniešu domes darbības kārtība

  21. Jauniešu domes darbu vada tās vēlēts priekšsēdētājs.

  22. Jauniešu domes priekšsēdētaja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētāja vietnieks.

  23. Jauniešu domes sēdes notiek ne retāk kā 3 (trīs) reizes 2 (divos) mēnešos.

  24. Jauniešu domes sēdēs, neskaitot Jauniešu domes locekļus, var piedalīties jaunatnes lietu speciālists, Līvānu novada domes un pašvaldības pārstāvji un citas uzaicinātās personas.

  25. Jauniešu domes sēdes ir atklātas.

  26. Jauniešu domes darbā var pieaicināt personas, kuras nav Jauniešu domes sastāvā.

  27. Jauniešu dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2 (divas) trešdaļas no visiem Jauniešu domes locekļiem.

  28. Lēmumus Jauniešu dome pieņem balsojot:

  28.1. balsošana notiek atklāti, lēmumu pieņem ar klātesošo Jauniešu domes locekļu balsu vairākumu;

  28.2. gadījumā, ja „par” un „pret” balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir Jauniešu domes priekšsēdētāja balss.

  29. Jauniešu dome ir tiesīga izveidot atsevišķu aktivitāšu darba grupas, kuru sastāvā ir jaunieši, kuri nav Jauniešu domes locekļi.

  30. Darba grupas sagatavo priekšlikumus, par kuriem lemj Jauniešu dome.

  31. Jauniešu domes sēdes norises vietu un darba kārtību nosaka Jauniešu domes priekšsēdētājs, un informē par to Jauniešu domes locekļus un jaunatnes lietu speciālistu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pirms sēdes norises.

  32. Jauniešu domes sabiedrisko attiecību speciālists sagatavo preses relīzes par Jauniešu domes pasākumiem un sēdēm, sniedz informāciju medijiem, atbild par Jauniešu domes sociālo tīklu profiliem, kontaktējas ar sadarbības partneriem u.c..

  33. Jauniešu domes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda Jauniešu domes sēdes norisi un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists.

  34. Jauniešu domes sēdes protokolists noformē protokolu, projektus, pasākumu tāmes, kā arī atbild par Jauniešu domes dokumentāciju.

  6. Jauniešu domes finansējums 

  35. Finansējums Jauniešu domes pasākumiem tiek piešķirts no Līvānu novada pašvaldības struktūrvienības JIC ,,Kvartāls” pamatbudžeta līdzekļiem šiem mērķiem paredzētā budžeta ietvaros.

  36. Jauniešu dome katra kalendārā gada novembrī sagatavo Jauniešu domes pasākumu budžeta tāmi un iesniedz to JIC “Kvartāls”.

  37. Jauniešu domes finansējuma tāmes izpildi kontrolē JIC ,,Kvartāls”.

  38. Jauniešu dome ar JIC “Kvartāls” saskaņo konkrēta pasākuma izdevumu tāmi un iesniedz pasākuma izdevumu norakstīšanas aktu JIC “Kvartāls” noteiktā kārtībā.

  39. Finansējums Jauniešu domes darbības nodrošināšanai un iniciatīvām var tikt piesaistīts, iesaistoties projektu konkursos un piesaistot sponsorus un/vai atbalstītājus.

  7. Jauniešu domes atbildība

  40. Jauniešu domes locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību īstenošanu.

  8. Noslēguma jautājumi

  41. Jauniešu domes likvidāciju, grozījumus Jauniešu domes nolikumā var veikt pēc Jauniešu domes valdes, jaunatnes lietu speciālista vai Līvānu novada domes priekšlikuma.

  42. Jauniešu domes nolikumu, kā arī nolikuma grozījumus apstiprina Līvānu novada dome.

 • jauniesi [ at ] livani.lv

  rkivlenieks [at] gmail.com

  Facebook: @livanujauniesudome

Uz Lapas Augšu