BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Lai varētu organizēt brīvprātīgo darbu (BD) Līvānu novadā, ir izstrādātas „Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas”. Tās nosaka, ka jaunietis ar brīvprātīgā darba organizētāju var slēgt gan rakstisku, gan mutisku vienošanos par savu brīvprātīgošanu, kā arī jaunieša brīvprātīgajā darbā nostrādātās stundas var tikt uzskaitītas, turklāt, strādājot vairākās iestādēs vai organizācijās, BD stundas summējas.

Tos jauniešus, kas vēlas apliecināt darba pieredzi savās nākotnes darba vietās, varam iepriecināt, jo mūsu novadā par brīvprātīgā darba veikšanu var saņemt Līvānu novada domes apstiprinātu apliecinājumu par savu BD nostrādāto stundu skaitu un gūto pieredzi. Ir iespējams izsniegt 3 dažādu līmeņu apliecinājumus atkarībā no nostrādāto stundu skaita:

 • Bronzas līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 50 BD stundas;
 • Sudraba līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 100 BD stundas;
 • Zelta līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 150 BD stundas.

Lai vieglāk būtu apkopot BD stundas un aprakstīt veiktos pienākumus, Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā „Kvartāls” pie vadītājas var saņemt nelielu grāmatiņu „Manas brīvprātīgā darba stundas”, kurā tad jaunietis pats veic nostrādāto stundu uzskaiti.

JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEREDZES APLIECINĀŠANAS VADLĪNIJAS
Līvānu novada pašvaldībā
 • 1. Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, ilgstoši veicot brīvprātīgo darbu Līvānu novada biedrībā, nodibinājumā, kā arī valsts vai pašvaldības iestādē (turpmāk – BD organizētājs).

  2. Saskaņā ar Jaunatnes likumu brīvprātīgais darbs (turpmāk - BD) ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziskā persona (turpmāk – BD veicējs), nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot BD organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.

  3. Vadlīniju izpratnē brīvprātīgā darba veicējs ir Līvānu novada jaunietis vecumā no 13-25 gadiem.

  4. Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju Līvānu novada pašvaldībā veic Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Kvartāls” (turpmāk – JIC „Kvartāls”), sadarbojoties ar visiem BD organizētājiem Līvānu novadā.

  5. Vadlīnijas nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu Līvānu novadā.

  6. Vadlīnijas ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejamas JIC „Kvartāls” mājas lapā www.kvartals.lv.

 • 7. Brīvprātīgā darba veicējs ar brīvprātīgā darba organizētāju var slēgt rakstisku Vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu (turpmāk tekstā – Vienošanās), kurā tiek atrunāti BD veicēja pienākumi, stundu uzskaites kārtība un nepieciešamie darbu organizācijas pasākumi (lejupielādēt pielikumu Nr.1 BD vienošanās Paraugs Pielikums 1). Pielikumā pievienotā Vienošanās ir kā paraugs, kuru BD organizētājs pielāgo pēc nepieciešamības.

  8. Brīvprātīgais darbs var tikt veikts arī bez rakstiskas Vienošanās slēgšanas – pusēm mutiski vienojoties. Arī šajā gadījumā ir spēkā BD stundu uzskaites kārtība.

  9. Ja BD veicējs ir nepilngadīgs jaunietis, tad, slēdzot mutisku vai rakstisku Vienošanos, jaunietim ir jāiesniedz vecāku parakstīta atļauja (lejupielādēt  pielikumu Nr.2 BD vecāku atļauja PARAUGS pielikums Nr.2).

  10. BD veicējs var noslēgt rakstisku vai mutisku vienošanos vienlaicīgi ar vairākiem BD organizētājiem Līvānu novadā, tādējādi gūstot iespēju pilnveidot pēc iespējas dažādākas savas zināšanas, prasmes un iemaņas.

 • 11. Lai apliecinātu BD veicēja darbu un varētu izvērtēt apgūtās vai pilnveidotās prasmes un iemaņas, brīvprātīgā darba organizētājs BD īstenošanas periodā par katru brīvprātīgo veic šādas atzīmes:
      11.1. datums, kad persona veica brīvprātīgo darbu;
      11.2. veiktie pienākumi;
      11.2. nostrādāto stundu skaits;
      11.4. brīvprātīgā darba veikšanas vieta.

  12. Slēdzot mutisku vai rakstisku Vienošanos vienlaicīgi ar vairākiem BD organizētājiem Līvānu novadā, brīvprātīgā darba veicējs var veikt vienotu BD stundu uzskaiti un summēt nostrādātās stundas.

  13. Brīvprātīgā darba stundu un veikto pienākumu uzskaiti ieteicams apkopot grāmatiņā „Manas brīvprātīgā darba stundas”, kas pieejama JIC „Kvartāls” (adrese: Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, tālrunis: 65312206, e-pasts: raksti@kvartals.lv). Taču BD organizētājs var izmantot arī citu kārtību, ja šāda BD stundu uzskaite nav piemērota.

 • 14. BD veicēja darba pieredze var tikt dokumentāli apliecināta, izsniedzot atbilstoši vienotai veidlapai sagatavotu apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu (turpmāk – Apliecinājums).

  15. Apliecinājuma izdošanas mērķis ir sniegt trešajām personām pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par pienākumiem, kurus brīvprātīgais veicis pie konkrētā brīvprātīgā darba organizētāja, kā arī par brīvprātīgā darba veikšanai veltīto laiku un tā ietvaros pilnveidotām prasmēm.

  16. Iespējams izsniegt 3 dažādu līmeņu Apliecinājumus atkarībā no nostrādāto stundu skaita – Bronzas, Sudraba un Zelta:
  16.1. Bronzas līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 50 brīvprātīgā darba stundas;
  16.2. Sudraba līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 100 brīvprātīgā darba stundas;
  16.3. Zelta līmeņa apliecinājums - ne mazāk kā 150 brīvprātīgā darba stundas.

  17. Apliecinājumu pēc vienotas formas (lejupielādēt pielikumu Nr.3 BD apliecinajums PARAUGS pielikums Nr.3) sagatavo BD organizētājs. Ja BD veicējam vienlaicīgi ir bijušas noslēgtas vienošanās ar vairākiem BD organizētājiem, Apliecinājumu sagatavo tas BD organizētājs, pie kura BD veicējs ir nostrādājis visvairāk stundu. Šādā gadījumā ieteicams veikt pārrunas vai izmantot kādu citu komunikācijas formu ar citiem BD organizētājiem, lai Apliecinājumā tiktu iekļautas visas BD veicēja apgūtās prasmes un iemaņas, apkopoti veiktie pienākumi.

  18. Apliecinājums nav uzskatāms par vienīgo brīvprātīgā darba dokumentēšanas formu un var tikt izsniegts vienlaikus ar citu brīvprātīgā darba organizētāja noteikto metodoloģiju.

  19. Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild katrs brīvprātīgā darba organizētājs, pie kura jaunietis ir veicis brīvprātīgo darbu.

  20. Apliecinājums tiek sagatavots datorsalikumā, latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts brīvprātīgajam, bet otrs – glabāts brīvprātīgā darba organizētāja lietvedībā ne mazāk par diviem gadiem.

  21. Apliecinājumu pasniegšanas ceremoniju vai pasākumu Līvānu novada ietvaros var veikt koordinēti – vienu reizi gadā publiski sveicot visus Bronzas, Sudraba vai Zelta līmeņa Apliecinājumu saņēmējus. Taču BD organizētājs to var veikt arī pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar savu pasākuma plānu. Pēc BD veicēja pieprasījuma Apliecinājumu var izsniegt arī individuāli, ja ir sasniegts noteiktais BD stundu apjoms.

Uz Lapas Augšu